مرجع انتخاب گرها (Selectors) در JQuery

Selector ها قسمت مهم کار با jquery هستند.برای اینکه مشخص کنید دستور jquery روی چه عنصری از صفحه وب اعمال شود باید از انتخاب گرها در جی کوئری استفاده نمائید .

با استفاده از جدول زیر می توانید روش دسترسی به هر عنصر را مشاهده نمائید این روش برپایه کار با css ها بنا نهاده شده است :


انتخاب گر مثال شرح مثال
.class . intro هر عنصری که از کلاس intro استفاده می کند در نظر می گیرد
#id # firstname هر عنصری که از id برابر firstname استفاده می کند در نظر می گیرد
* * تمام تگ ها را در نظر می گیرد
element p تمام تگ های p را در نظر می گیرد
element,element Div , p تمام تگ های div , p را در نظر می گیرد
element element div p تمام تگ های p داخل تمام تگ هایdiv را در نظر می گیرد
element>element Div > p تمام تگ های p که والد آنها تگ div است در نظر می گیرد
element+element Div + p تمام تگ های p که بلافاصله بعد از تگ div قرار دارند در نظر می گیرد
[attribute] [ target] تمام تگ هایی که از صفت مثلا target استفاده کرده اند در نظر می گیرد
[attribute=value] [ target =_blank] تمام تگ هایی که صفت target انها برابر _blank است در نظر می گیرد
[attribute~=value] [ title~=flower] تمام تگ هایی که در مقدار صفت title انها کلمه flower وجود دارد در نظر می گیرد
[attribute|=value] [ lang|=en] تمام تگ هایی را که مقدار صفت lang آنها با عبارت en شروع می شود در نظر می گیرد
: link A : link تمام پیوندهای دیده نشده را در نظر می گیرد
: visited A : visited تمام پیوندهای مشاهده شده را در نظر می گیرد
: active A : active تمام پیوندهای فعال را در نظر می گیرد ( وقتی ماوس خود را فشرده روی پیوند نگه داشته اید )
: hover A : hover تمام پیوندها را وقتی ماوس روی آنها قرار می گیرد در نظر می گیرد
: focus input: focus زمانیکه تگ input ما فاکوس را در اختیار دارد
: first-letter p: first-letter اولین حرف از هر تگ p را در نظر می گیرد
: first-line p: first-line اولین خط از تگ p را در نظر می گیرد
: first-child p: first-child هر تگ p که اولین تگ در تگ والد خود است را در نظر می گیرد
: before p: before قبل از محتوای هر p محتوایی را اضافه می کند
: after p: after قبل از محتوای تگ p محتوایی را اضافه می کند
: lang(language) p: lang(it) هر تگ p که مقدار ویژگی lang آن با عبارت it شروع شده است را انتخاب می کند
element1~element2 p~ ul هر تگ ul که بوسیله تگ p اولویت بالاتری پیدا کرده است انتخاب می کند
[attribute^=value] A [src^="https"] هر تگ a که ویژگی src آن با https شروع می شود در نظر می گیرد
[attribute$=value] a[src$ =".pdf"] هر تگ a که ویژگی src ان با عبارت .pdf تمام می شود در نظر می گیرد
[attribute*=value] a[src * ="www.pars-soft.ir"] هر تگ a که ویزگی Src ان شامل عبارت www.pars-soft.ir است در نظر می گیرد
: first-of-type p: first-of-type هر تگ p که اولین تگ p در مجموعه ای باشد که در ان قرار گرفته اند را انتخاب می کند
: last-of-type p: last-of-type هر تگ p که اخرین تگ p در مجموعه ای باشد که در ان قرار گرفته اند را انتخاب می کند
: only-of-type p: only-of-type هر تگ p که تنها تگ p در مجموعه ای باشد که در ان قرار گرفته اند را انتخاب می کند
: only-child p: only-child هر تگ p که تنها تگ تگ موجود در مجموعه ای باشد که در ان قرار گرفته است را انتخاب می کند
: nth-child(n) p: nth-child(2) هر تگ p که دومین تگ در مجموعه ای باشد که در ان قرار گرفته اند را انتخاب می کند
: nth-last-child(n) p: nth-last-child(2) هر تگ p که از اخر ، دومین تگ در مجموعه ای باشد که در ان قرار گرفته اند را انتخاب می کند
: nth-of-type(n) p: nth-of-type(2) هر تگ p که دومین تگp بین تگ های p در مجموعه ای باشد که در ان قرار گرفته اند را انتخاب می کند
: nth-last-of-type(n) p: nth-last-of-type(2) هر تگ p که از آخر ، دومین تگp بین تگ های p در مجموعه ای باشد که در ان قرار گرفته اند را انتخاب می کند
: last-child p: last-child هر تگ p که اخرین فرزند در مجموعه باشد که در ان قرار گرفته است
: root : root عنصر ریشه شی document را انتخاب می کند
: empty p: empty هر تگ p خالی حتی بدون متن را در نظر می گیرد
: target #news: target لنگرهایی با نام news را انتخاب می کند
: enabled input: enabled هر تگ input فعال را انتخاب می کند
: disabled input: disabled هر تگ input غیر فعال را انتخاب می کند
: checked input: checked هر تگ input انتخاب شده را انتخاب می کند در مورد لیستهای انتخاب radio , checkbox
: not(selector) : not(p) هر تگ دیگری به جز تگ های p را انتخاب می کند
: : selection : : selection قسمتی از یک عنصر را که توسط کاربر انتخاب شده استرا در نظر می گیرد
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن تماس :
*
نویسنده : بهاره شکری
تاریخ انتشار : 23/01/1392
تعداد بازدید : 7621
8 / 10
از 6 کاربر