متد prop در jQuery

در این بخش از آموزش JQuery ، متد prop را شرح میدهیم.

متد prop ، می تواند دو کار را انجام دهد :

  • مقدار یک یا چند خاصیت یک عنصر HTML را خوانده و به صفحه بر می گرداند .
  • می تواند مقدار یک یا چند خاصیت یک عنصر HTML را به مقدار تعیین شده و مورد نظر شما تغییر دهد .

هنگامی که متد prop را برای خواندن مقدار خاصیت یک عنصر HTML به کار می برید ، این متد مقدار خاصیت اولین عنصری که با مشخصات داده شده یکسان است را نمایش می دهد . 

ولی هنگامی که برای تغییر مقدار یک خاصیت عنصر HTML به کار می رود ، مقدار خاصیت کلیه عناصری که با مشخصات داده شده مطابقت داشته و در صفحه وجود دارند ، را تغییر می دهد .

خواندن مقدار یک خاصیت عنصر HTML 

شکل کلی استفاده از متد ( ) prop در این حالت به شرح زیر است :

$ ( selector ).prop ( property ) ;

selector : این پارامتر تعیین کننده id عنصر HTML ای است که می خواهید مقدار یک خاصیت css آن را بخوانید . 
تعیین این پارامتر اجباری است . 
property : این پارامتر تعیین کننده نام خاصیتی است که می خواهید مقدار آن را بخوانید .
تعیین این پارامتر اجباری است . 

 تغییر مقدار یک خاصیت عنصر HTML به مقدار دلخواه


شکل کلی استفاده از متد ( ) prop در این حالت به شرح زیر است :

$ ( selector ).prop ( property , value ) ;

selector : این پارامتر تعیین کننده id عنصر HTML ای است که می خواهید مقدار یک خاصیت css آن را به یک مقدار جدید تغییر دهید . 
تعیین این پارامتر اجباری است . 
property : این پارامتر تعیین کننده نام خاصیتی است که می خواهید مقدار آن را به یک مقدار جدید تغییر دهید .
تعیین این پارامتر اجباری است . 
value : این پارامتر تعیین کننده مقدار جدیدی است که می خواهید برای خاصیت css عنصر HTML قرار دهید .
تعیین این پارامتر اجباری است . 

 تغییر مقدار چند خاصیت css یک عنصر HTML به مقادیر دلخواه

شکل کلی استفاده از متد ( ) prop در این حالت  به شرح زیر است :

$ ( selector ).prop ( { property 1 : value 1 , property 2 : value 2 , ... } ) ;

 مثال زیر کاربرد متد prop را نشان میدهد:

$("button").click(function(){
var $x = $("div");
$x.prop("color","FF0000");
$x.append("The color property: " + $x.prop("color"));
$x.removeProp("color");
});

 

داود : تشکر
4 0
عالی بود
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن تماس :
*
نویسنده : بهاره شکری
تاریخ انتشار : 30/05/1392
تعداد بازدید : 7771
6 / 10
از 5 کاربر