آموزش طراحی سایتhttps://pars-soft.ir/آموزش-طراحی-سایتA simple RSS document generated using XMLTextWriterCopyright 2002-2003 Dan BrightRSSviaXmlTextWriter v1.0 فرم - تگ های Select , Option , Optgroup https://pars-soft.ir/index.aspx?Article=Form-tag-Select-Option تگ <select> از تگ select برای ایجاد یک لیست drop-down میتوان استفاده کرد. با تگ option موجود در تگ select گزینه های مختلفی را برای لیست خود میتوانید استفاده کنید. <select> <option value="volvo">Volvo</option&g ... متد wrapInner در جی کوئری https://pars-soft.ir/index.aspx?Article=jquery-html_wrapinner متد wrapInner در jQuery در این بخش از آموزش JQuery ، متد wrapInner را شرح میدهیم.  شکل کلی استفاده از متد wrapInner به شرح زیر است : $(selector).wrapInner(wrappingElement,function(index)) مثال زیر کاربر ... متد wrapAll در جی کوئری https://pars-soft.ir/index.aspx?Article=jquery-html_wrapall متد wrapAll در jQuery در این بخش از آموزش JQuery ، متد wrapAll را شرح میدهیم. شکل کلی استفاده از متد wrapAll به شرح زیر است : $(selector).wrapAll(wrappingElement) مثال زیر کاربرد متد wrapAll را نشان میدهد: ... متد wrap در جی کوئری https://pars-soft.ir/index.aspx?Article=jquery-html_wrap متد wrap در jQuery در این بخش از آموزش JQuery ، متد wrap را شرح میدهیم. متد wrap ، برای کار با تگ‌های اطراف یک بخش استفاده میشود. شکل کلی استفاده از متد wrap به شرح زیر است :  $(selector).wrap(wrappi ... متد width در جی کوئری https://pars-soft.ir/index.aspx?Article=jquery-css_width متد width در jQuery در این بخش از آموزش JQuery ، متد width را شرح میدهیم. با استفاده از متد width عرض صفحه وب باز گشت داده می شود شکل کلی استفاده از متد width به شرح زیر است : $(selector).width() مثال زیر ک ... متد val در جی کوئری https://pars-soft.ir/index.aspx?Article=jquery-html_val متد val در jQuery در این بخش از آموزش JQuery ، متد val را شرح میدهیم. توسط متد val میتوانیم به محتوا (value ) عناصر موجود در فرم ها دسترسی و مقدارش را تغییر دهیم . ساختار این دستور به صورت زیر است : $(selector).val ... فرم - تگ های Button , Label , Textarea https://pars-soft.ir/index.aspx?Article=Form-tag-Button-Label-Textarea تگ <label> تگ label برای تعریف یک برچسب بکار میرود. <input> element <form action="demo_form.asp"> <label for="male">Male</label> <input type="radio" name="sex" id="male" value="male"><br> <label for=" ... متد unwrap در جی کوئری https://pars-soft.ir/index.aspx?Article=jquery-html_unwrap متد unwrap در jQuery در این بخش از آموزش JQuery ، متد unwrap را شرح میدهیم. متد unwrap عنصر والد از عنصر انتخاب شده را پاک میکند. ساختار این متد به صورت زیر است : $(selector).unwrap() مثال زیر کاربرد متد unwrap& ... متد toggleClass در جی کوئری https://pars-soft.ir/index.aspx?Article=jquery-html_toggleclass متد toggleclass در jQuery  در این بخش از آموزش JQuery ، متد toggleClass را شرح میدهیم. با متد toggleClass می توان اگر به تگی کلاس خاصی تخصیص داده نشده ،آنرا به تگ اختصاص داد ،در غیر این صورت اگر آن کلاس به آن تگ ق ... متد text در جی کوئری https://pars-soft.ir/index.aspx?Article=jquery-html_text متد text در jQuery  در این بخش از آموزش JQuery ، متد text را شرح میدهیم. متد text دو کار انجام می دهد : می تواند متن موجود در یک عنصر HTML مثل یک تگ را خوانده و به صفحه برگرداند . می تواند متن یک عنصر HTML مثل ... متد removeProp در جی کوئری https://pars-soft.ir/index.aspx?Article=jquery-html_removeprop متد removeProp در jQuery در این بخش از آموزش JQuery ، متد removeProp را شرح میدهیم. متد removeProp ، یک یا چندین ویژگی (Property) تعیین شده برای عنصر HTML مورد نظرتان را حذف می کند.شکل کلی استفاده از متد removeProp&nbs ... رویداد focusin در جی کوئری https://pars-soft.ir/index.aspx?Article=jquery-event_focusin رویداد ( ) focusin در jQuery  در این بخش از آموزش JQuery ، رویداد focusin را در طراحی سایت  شرح میدهیم.  رویداد focusin زمانی اتفاق می افتد که یک عنصر فرزند ( عنصری که در درون یک عنصر دیگر قرار گرفته است ... رویداد scroll در جی کوئری https://pars-soft.ir/index.aspx?Article=jquery-event_scroll رویداد ( ) scroll در jQuery  در این بخش از آموزش JQuery ، رویداد scroll را در طراحی سایت  شرح میدهیم.  رویداد scroll زمانی اتفاق می افتد که کاربر در یک عنصر صفحه ، عمل scroll ( بالا و پایین رفتن ) ر ... متد removeClass در جی کوئری https://pars-soft.ir/index.aspx?Article=jquery-html_removeclass متد removeClass در jQuery در این بخش از آموزش JQuery ، متد removeClass را شرح میدهیم. متد removeClass ، یک یا چندین کلاس تعیین شده برای عنصر HTML مورد نظرتان را حذف می کند.شکل کلی استفاده از متد removeClass به شرح زیر است : $ ... فرم - تگ های Form , Input https://pars-soft.ir/index.aspx?Article=HTML-Form-Input Forms یک فرم HTML میتواند شامل چندین تگ input با انواع مختلف زیر باشد : text fields checkboxes radio-buttons submit buttons و ... یک فرم همچنین میتواند شامل عناصر زیر باشد. select lists textarea fieldset legend  label و ... ... متد removeAttr در جی کوئری https://pars-soft.ir/index.aspx?Article=jquery-html_removeattr متد removeAttr در jQuery  در این بخش از آموزش JQuery ، متد removeAttr را شرح میدهیم. متد removeAttr ، یک یا چندین خاصیت css تعیین شده برای عنصر HTML مورد نظرتان را حذف می کند . با حذف خاصیت css ، اثر آن بر عنصر از ... رویداد resize در جی کوئری https://pars-soft.ir/index.aspx?Article=jquery-event_resize رویداد ( ) resize در jQuery  در این بخش از آموزش JQuery ، رویداد resize را در طراحی سایت  شرح میدهیم.  رویداد resize زمانی اتفاق می افتد که اندازه پنجره مرورگر تغییر نماید . رویداد resize هم می ... رویداد select در جی کوئری https://pars-soft.ir/index.aspx?Article=jquery-event_select رویداد ( ) select در jQuery  در این بخش از آموزش JQuery ، رویداد select را در طراحی سایت  شرح میدهیم.  رویداد select زمانی اتفاق می افتد که متن موجود در یک کادر متن ( textfield ) یا textarea ، انتخا ... متد remove در جی کوئری https://pars-soft.ir/index.aspx?Article=jquery-html_remove متد ( ) remove در jQuery در این بخش از آموزش JQuery ، متد remove را شرح میدهیم. متد remove ، عنصر HTML تعیین شده برای آن را به همراه تمام متن و اشیای فرزندش از صفحه حذف می کند . این متد همچنین تمام داده ها و رویدادهای مرتبط ... متد prop در جی کوئری https://pars-soft.ir/index.aspx?Article=jquery-html_prop متد prop در jQuery در این بخش از آموزش JQuery ، متد prop را شرح میدهیم. متد prop ، می تواند دو کار را انجام دهد : مقدار یک یا چند خاصیت یک عنصر HTML را خوانده و به صفحه بر می گرداند . می تواند مقدار یک یا چند خاصیت ... رویداد unload در جی کوئری https://pars-soft.ir/index.aspx?Article=jquery-event_unload رویداد ( ) unload در jQuery  در این بخش از آموزش JQuery ، رویداد unload را در طراحی سایت  شرح میدهیم.  رویداد unload زمانی اتفاق می افتد که کاربر از صفحه جاری خارج می شود . برای مثال یکی ار استفاده ... متد prependTo در جی کوئری https://pars-soft.ir/index.aspx?Article=jquery-html_prependto متد prependTo در jQuery  در این بخش از آموزش JQuery ، متد prependTo را شرح میدهیم. متد prependTo ، می تواند عنصر HTML تعیین شده برای آن را به ابتدای یک عنصر دیگر HTML اضافه نماید . برای مثال فرض کنید که یک تگ div ... رویداد toggle در جی کوئری https://pars-soft.ir/index.aspx?Article=jquery-event_toggle رویداد ( ) toggle در jQuery در این بخش از آموزش JQuery ، رویداد toggle را در طراحی سایت  شرح میدهیم.  رویداد toggle بین دو افکت ( ) show و افکت ( ) hide تغییر وضعیت می دهد . رویداد toggle وضعیت نما ... تگ لینک ( a ) https://pars-soft.ir/index.aspx?Article=Link-tag-a   تگ لینک ( a ) تگ لینک یا تگ <a> برای ارتباط بین صفحات وب و یا ایجاد لنگر در داخل صفحه، در سایت به کار میرود. این تگ به صورت کلی زیر به کار میرود : < a   Properties ="Value"  ....  > &nbsp ... متد prepend در جی کوئری https://pars-soft.ir/index.aspx?Article=jquery-html_prepend متد prepend در jQuery در این بخش از آموزش JQuery ، متد prepend را شرح میدهیم. متد prepend مطالب را در آغاز  عناصر انتخاب شده درج میکند. شکل کلی استفاده از متد prepend به شرح زیر است :  $(selector).prepend ... تگ فریم Frame , iFrame , Frameset https://pars-soft.ir/index.aspx?Article=Frame-tags-Frame-iFrame-Frameset تگ frame تگ <frame> در  HTML5 پشتیبانی نمیشود. برای هر تگ frame در تگ frameset میتوانید ویژگیهای مختلفی را تعریف کرد. تگ <frame> در  HTML4 ویژگیهای استاندارد زیر را پشتیبانی میکند. class id style title ... رویداد submit در جی کوئری https://pars-soft.ir/index.aspx?Article=jquery-event_submit رویداد ( ) submit در jQuery  در این بخش از آموزش JQuery ، رویداد submit را در طراحی سایت  شرح میدهیم.  رویداد ( ) submit زمانی اتفاق می افتد که یک فرم submit شده و به سرور ارسال شود . برای مثال از رویداد ... رویداد Change در جی کوئری https://pars-soft.ir/index.aspx?Article=jquery-event_change رویداد ( ) change در jQuery  در این بخش از آموزش JQuery ، رویداد change را در طراحی سایت  شرح میدهیم.  رویداد change زمانی اتفاق می افتد که در کنترل یا عنصر مورد نظر تغییری ایجاد می شود. این رویداد معمول ... متد position در جی کوئری https://pars-soft.ir/index.aspx?Article=jquery-css_position متد position در jQuery  در این بخش از آموزش JQuery ، متد position را شرح میدهیم. متد position ، مختصات محل قرار گیری یک عنصر را بر حسب عنصر مادر ( parent ) آن تعیین کرده و به صفحه بر می گرداند .  این تابع مت ... متد outerWidth در جی کوئری https://pars-soft.ir/index.aspx?Article=jquery-html_outerwidth متد outerWidth در jQuery  در این بخش از آموزش JQuery ، متد outerWidth را شرح میدهیم. متد outerWidth عرض بیرونی اولین عنصر انتخاب شده در HTML را برمیگرداند. ساختار این متد به صورت زیر است : $(selector).out ... رویداد blur در جی کوئری https://pars-soft.ir/index.aspx?Article=jquery-event_blur رویداد ( ) blur در jQuery  در این بخش از آموزش JQuery ، رویداد blur را در طراحی سایت  شرح میدهیم.  رویداد blur در jQuery زمانی اتفاق می افتد که کنترل یا عنصر مورد نظر فوکوس  برنامه را از دست می دهد. ... رویداد focus در جی کوئری https://pars-soft.ir/index.aspx?Article=jquery-event_focus رویداد ( ) focus در jQuery  در این بخش از آموزش JQuery ، رویداد focus را در طراحی سایت  شرح میدهیم.  رویداد focus زمانی اتفاق می افتد که کنترل یا عنصر مورد نظر فوکوس برنامه را به دست آورد. یک کنترل یاعنص ... رويدادهای صفحه کليد در HTML https://pars-soft.ir/index.aspx?Article=Keyboard-Events-Attributes-in-HTML رويدادهای صفحه کليد در HTML رويدادهای صفحه کليد در HTML  در کنترل های base , br , frame , frameset , head , html iframe , meta , param , script , style و title کاربرد ندارد . رويدادهای صفحه کليد در HTML شامل رویدادهای زیر میشود: ... متد outerHeight در جی کوئری https://pars-soft.ir/index.aspx?Article=jquery-html_outerHeight متد outerHeight در jQuery  در این بخش از آموزش JQuery ، متد outerHeight را شرح میدهیم. متد outerHeight ارتفاع بیرونی اولین عنصر انتخاب شده در HTML را برمیگرداند. ساختار این متد به صورت زیر است : $(selector).outerHe ... متد offsetParent در جی کوئری https://pars-soft.ir/index.aspx?Article=jquery-css_offsetParent متد offsetParent در jQuery  در این بخش از آموزش JQuery ، متد offsetParent را شرح میدهیم. متد offsetParent ،موقعیت عنصر انتخاب شده را نسبت به والدین (Parent) خود نمایش میدهد. ساختار این متد به صورت زیر است : $( ... رويدادهای موس در HTML https://pars-soft.ir/index.aspx?Article=Mouse-Events-Attributes-in-HTML رويدادهای موس در HTML رويدادهای موس در کنترل های base , br , frame , frameset , head , html , iframe , meta , param , script و title کاربرد ندارد . رويدادهای موس در HTML شامل رویدادهای زیر میشود: رویداد شرح onclick اين رويداد در ... رویداد hover در جی کوئری https://pars-soft.ir/index.aspx?Article=jquery-event_hover رویداد ( ) hover در jQuery  در این بخش از آموزش JQuery ، رویداد hover را در طراحی سایت  شرح میدهیم.  رویداد ( ) hover ، دو تابع را تعیین می کند که در هنگام عبور موس از روی عنصر مورد نظر ، اجرا می شوند . ... رویداد mouseup در جی کوئری https://pars-soft.ir/index.aspx?Article=jquery-event_mouseup رویداد ( ) mouseup در jQuery  در این بخش از آموزش JQuery ، رویداد mouseup را  در طراحی سایت شرح میدهیم.  رویداد mouseup زمانی اتفاق می افتد که دکمه فشرده شده موس را بر روی عنصر مورد نظر ، رها دهید . روید ... تگ مولتیمدیا Object , Param https://pars-soft.ir/index.aspx?Article=Multimedia-tags-Object-Param  تگ object از تگ object  برای استفاده از چندرسانه ای ها مانند : audio, video, Java applets ActiveX, PDF,,Flash در صفحات وب سایت استفاده میکنند. همچنین برای جاسازی یک صفحه وب دیگر در سند HTML  میتوان از آن استفاده کرد.  ... رويدادهای عناصر فرم در HTML https://pars-soft.ir/index.aspx?Article=Form-Events-Attributes-in-HTML رويدادهای عناصر فرم در HTML رويدادهای عناصر فرم در HTML فقط در عنصرهای کنترلی فرمها کاربرد دارند . رويدادهای عناصر فرم در HTML شامل رویدادهای زیر میشود: رویداد شرح onblur در هنگام از دست دادن فوکوس کنترل تحريک می شود . ... متد offset در جی کوئری https://pars-soft.ir/index.aspx?Article=jquery-css_offset متد offset در jQuery  در این بخش از آموزش JQuery ، متد offset را شرح میدهیم. متد offset ،برای عنصر HTML تعیین شده مختصات آفست را نسبت به سند تنظیم میکند. ساختار این متد در حالت set به صورت زیر است : مختصات آفست ... تگ عکس Img https://pars-soft.ir/index.aspx?Article=Img-tag-photos   تگ عکس img یکی از مهمترین و پر استفاده ترین تگ ها در HTML تگ img یا عکس می باشد. با استفاده از این تگ شما میتوانید عکس دلخواهی را در صفحه ی HTML قرار داده و آنرا با اندازه و شکل دلخواهی نمایش دهید. نکته : این تگ بصورت یکه بکار می رود : &l ... تگ لینک ( تگ Link ) https://pars-soft.ir/index.aspx?Article=Tag-Link   تگ لینک ( Link ) : این تگ حاوی خصیصه های مختلفی برای ارتباط با فایل های خارجی می باشد. توصیه می شود که تگ لینک ( تگ Link ) در بخش head سایت استفاده گردد. مهمترین استفاده های آن : 1 - تعریف استایل ( Style ) خارجی : مهمترین کاربرد&nbsp ... تنظیم خواص باکس ها Border , Margin , Padding https://pars-soft.ir/index.aspx?Article=Border-Margin-Padding Border , Margin , Padding در این بخش از آموزش css ، تنظیم خواص باکس ها را آموزش میدهیم. همه ی عناصری که در  HTML   تعریف میشوند میتوانند این ویژگی ها را داشته باشند. این بخش یکی از مهمترین آموزش ها ، در سی اس اس و طراح ... آموزش و معرفی انتخابگرها CSS Selectors https://pars-soft.ir/index.aspx?Article=CSS-Selectors در این بخش از آموزش css به توضیح ویژگی آموزش و معرفی انتخابگرها CSS Selectors میپردازیم. CSS Selectors انتخابگر ها برای دادن الگوهای مورد نظر ما ، به عناصر به کاربرده میشوند .تمامی این انتخاب گرها را با ذکر مثال توضیح میدهیم .&n ... متد insertBefore در جی کوئری https://pars-soft.ir/index.aspx?Article=jquery-html_insertBefore متد insertBefore در jQuery  در این بخش از آموزش JQuery ، متد insertBefore را شرح میدهیم. متد insertBefore ، یک متن یا کنترل HTML را قبل از عنصر مورد نظرتان در صفحه وارد می نماید . در متد insertBefore بایستی یک متن ... رويدادهای پنجره در HTML https://pars-soft.ir/index.aspx?Article=Window-Event-Attributes-in-HTML رويدادهای پنجره در HTML رويدادهای پنجره در HTML فقط در عنصرهای body و frameset معتبر هستند . رويدادهای پنجره در HTML شامل رویدادهای زیر میشود: رویداد شرح onafterprint رويدادی است که بعد از پرینت شدن سند اجرا می شود. o ... رویداد mousedown در جی کوئری https://pars-soft.ir/index.aspx?Article=jquery-event_mousedown رویداد ( ) mousedown در jQuery  در این بخش از آموزش JQuery ، رویداد mousedown را در طراحی سایت  شرح میدهیم. رویداد mousedown زمانی اتفاق می افتد که دکمه سمت چپ موس را بر روی عنصر مورد نظر فشار دهید . رویداد m ... رویداد mouseleave در جی کوئری https://pars-soft.ir/index.aspx?Article=jquery-event_mouseleave رویداد mouseleave در jQuery در این بخش از آموزش JQuery ، رویداد mouseleave را  در طراحی سایت شرح میدهیم. رویداد mouseleave زمانی اتفاق می افتد که  اشاره گر ماوس محتوای تگ html ترک می کند .شکل ک ... ویژگی های رویداد در HTML https://pars-soft.ir/index.aspx?Article=Event-Attributes-in-HTML ویژگی های رویداد در HTML در این بخش از آموزش HTML ، انواع رویدادها در HTML را شرح میدهیم.  تمام عناصر در HTML میتواننند شامل رویدادهایی باشند. رويدادها مجموعه عمل هايی هستند که در صورت بروز يک اتفاق در صفحه ( مثل کليک کردن بر روی يک ...