مرجع توابع کار با Html و Css در JQuery

در این بخش از آموزش JQuery  به معرفی مهمترین و پرکاربردترین مرجع توابع کار با Html و Css در JQuery می پردازیم .
لیست زیر شامل مهمترین مرجع توابع کار با Html و Css در جیکوئری می باشد :

نام متد شرح
()after به وسیله متد after در jQuery ، می توانید محتویات مورد نظر خود ( می تواند شامل متن یا تگ های HTML باشد ) را پس از عنصر مورد نظر خود ، در صفحه HTML وارد نمایید .
 ()attr متد attr مقدار تعیین شده برای خواص عناصر را خوانده و به کاربر نمایش می دهد می تواند مقدار خاصیت عناصر را تعیین کرده و یا در صورت نیاز تغییر دهد .
()append از متد append برای زمانی استفاده می شود که بخواهید یک متن را به ادامه یک پاراگراف موجود در صفحه اضافه نمایید .
()before متد before متن مورد نظر شما را به سطر قبلی پاراگراف تعیین شده در صفحه ، اضافه می کند .
()css متد css در jQuery می تواند یک یا چند خاصیت css یک عنصر HTML موجود در صفحه را برگردانده و یا به مقدار دلخواه تغییر دهد .
()detach متد detach عنصر HTML تعیین شده برای آن ( شامل تمام متن و اشیای فرزند ) را از روی صفحه پاک می کند . اما اطلاعات و رویدادهای شی مورد نظر بر روی صفحه باقی می مانند .
()empty متد empty ، محتویات متنی و سایر اشیای فرزند عنصر HTML تعیین شده برای آن را پاک می کند .
()html به وسیله متد html می توانید محتویات درونی یک عنصر HTML یا همان خاصیت innerHtml آن را خوانده و به صفحه برگردانید . برای مثال می توان به محتویات درونی یگ تگ پاراگراف اشاره کرد . به وسیله این متد می توانید محتویات درونی یک عنصر HTML را به مقدار دلخواه خود تغییر دهید .
()height متد height در jQuery , می تواند مقدار ارتفاع یک عنصر HTML را خوانده و بر گرداند و یا به وسیله آن مقدار ارتفاع عنصر را به یک مقدار دلخواه تغییر دهید .
()insertAfter متد insertAfter ، یک متن یا کنترل HTML را بعد از عنصر مورد نظرتان در صفحه وارد می نماید .
()insertBefore متد insertBefore ، یک متن یا کنترل HTML را قبل از عنصر مورد نظرتان در صفحه وارد می نماید .
()position متد position ، مختصات محل قرار گیری یک عنصر را بر حسب عنصر مادر ( parent ) آن تعیین کرده و به صفحه بر می گرداند .
()prependTo متد prependTo ، می تواند عنصر HTML تعیین شده برای آن را به ابتدای یک عنصر دیگر HTML اضافه نماید .
()prop متد prop مقدار یک یا چند خاصیت یک عنصر HTML را خوانده و به صفحه بر می گرداند . می تواند مقدار یک یا چند خاصیت یک عنصر HTML را به مقدار تعیین شده و مورد نظر شما تغییر دهد .
()remove متد remove ، عنصر HTML تعیین شده برای آن را به همراه تمام متن و اشیای فرزندش از صفحه حذف می کند . این متد همچنین تمام داده ها و رویدادهای مرتبط با آن عنصر را نیز پاک می کند .
()removeAttr متد removeAttr ، یک یا چندین خاصیت css تعیین شده برای عنصر HTML مورد نظرتان را حذف می کند . با حذف خاصیت css ، اثر آن بر عنصر از بین می رود .
()replaceAll متد replaceAll ، عنصر HTML تعیین شده برای آن را با تمام عناصر HTML مورد نظر شما در صفحه ، عوض می کند .
()replaceWith متد replaceWith ، عنصر HTML تعیین شده را با محتوای جدید جایگزین میکند.
()text متد text می تواند متن موجود در یک عنصر HTML مثل یک تگ را خوانده و به صفحه برگرداند . می تواند متن یک عنصر HTML مثل تگ پاراگراف را به متن دلخوه و تعیین شده تغییر دهد .
()toggleClass  با متد toggleClass می توان اگر به تگی کلاس خاصی تخصیص داده نشده ،آنرا به تگ اختصاص داد ،در غیر این صورت اگر آن کلاس به آن تگ قبلا تخصیص داده شده ، کلاس از تگ حذف می شود و این تشخیص به طور خودکار توسط متد toggleClass صورت میگیرد.
()val متد val در jQuery , می تواند مقدار خاصیت value یک عنصر را خوانده و یا به یک مقدار دلخواه تنظیم نماید .
()width متد width در jQuery , می تواند مقدار عرض یک عنصر HTML را خوانده و بر گرداند و یا به وسیله آن مقدار عرض عنصر را به یک مقدار دلخواه تغییر دهید .
()before  متد before متن مورد نظر شما را به سطر قبلی پاراگراف تعیین شده در صفحه ، اضافه می کند .
()wrap متد wrap در jQuery , المنت های تعیین شده برای آن را به دور عنصر یا عناصر مورد نظر قرار می دهد .
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن تماس :
*
نویسنده : بهاره شکری
تاریخ انتشار : 23/01/1392
تعداد بازدید : 8070
10 / 10
از 1 کاربر