متد removeProp در jQuery

در این بخش از آموزش JQuery ، متد removeProp را شرح میدهیم.

متد removeProp ، یک یا چندین ویژگی (Property) تعیین شده برای عنصر HTML مورد نظرتان را حذف می کند.
شکل کلی استفاده از متد removeProp به شرح زیر است :

$(selector).removeProp(property)

مثال زیر کاربرد متد removeProp را نشان میدهد:

$("button").click(function(){
var $x = $("div");
$x.prop("color","FF0000");
$x.append("The color property: " + $x.prop("color"));
$x.removeProp("color");
});

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن تماس :
*
نویسنده : بهاره شکری
تاریخ انتشار : 30/05/1392
تعداد بازدید : 4530
1 / 10
از 1 کاربر