عملگر BETWEEN در اسکیوال

عملگر BETWEEN در sql برای انتخاب اطلاعات در يک محدوده خاص ، در بين دو مقدار تعيين شده استفاده می شود . اين مقادير می تواند از نوع عددی ، متن يا تاريخ باشد .

نکته مهم در مورد دستور Between در sql اینست که بايد نوع مدنظر با نوع داده ای فيلد های استفاده شده در دستور يکسان باشد .
نکته ی دیگر در مورد Between در مورد داده های متنی ، ترتيب قرار گيری حروف الفبا مد نظر برنامه است .

ساختار این دستور به صورت زیر است : 

SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE column_name
BETWEEN value1 AND value2

مثال :  برای نمايش اطلاعات درون محدوده تعيين شده به صورت زیر عمل میکنیم : 

SELECT * FROM Persons
WHERE LastName
BETWEEN 'Hansen' AND 'Pettersen'

مثال : برای نمايش اطلاعات خارج از محدوده تعيين شده از يک عملگر NOT قبل از دستور Between ... And استفاده می شود .

SELECT * FROM Persons
WHERE LastName
NOT BETWEEN 'Hansen' AND 'Pettersen'

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن تماس :
*
نویسنده : بهاره شکری
تاریخ انتشار : 21/05/1392
تعداد بازدید : 26847
4 / 10
از 3 کاربر