در این بخش از آموزش css به توضیح ویژگی آموزش و معرفی انتخابگرها CSS Selectors میپردازیم.

CSS Selectors

انتخابگر ها برای دادن الگوهای مورد نظر ما ، به عناصر به کاربرده میشوند .تمامی این انتخاب گرها را با ذکر مثال توضیح میدهیم . 

ما به تعریف تک تک ویژگی های  انتخابگرها در 3 قسمت میپردازیم :

  1. مرجع انتخابگرها در css ، بخش اول
  2. مرجع انتخابگرها در css ، بخش دوم
  3. مرجع انتخابگرها در css ، بخش سوم
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن تماس :
*
9 / 10
از 7 کاربر