Border , Margin , Padding

در این بخش از آموزش css ، تنظیم خواص باکس ها را آموزش میدهیم. همه ی عناصری که در  HTML   تعریف میشوند میتوانند این ویژگی ها را داشته باشند.

این بخش یکی از مهمترین آموزش ها ، در سی اس اس و طراحی قالب سایت می باشد.

طول یک Element   در واقع شامل مجموع مقدار تمامی این ویژگی ها به علاوه طول خود شی می باشد .
برای مثال جمع کل طول یک شی با ویژگی های زیر 300px  میباشد.

width:250px;
padding:10px;
border:5px solid gray;
margin:10px;

===  محاسبه کل طول  ====

250px (width)
+ 20px (left + right padding)
+ 10px (left + right border)
+ 20px (left + right margin)
= 300px

 تصویر زیر بیانگر کاربرد این ویژگی ها میباشد:


این ویژگی ها برای کسانی که طراحی سایت مبتدی هستند کمی پیچیده است.

:
11 2
چی شد من نفهمیدم !؟
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن تماس :
*
7 / 10
از 9 کاربر