tabindex

10 / 10
از 1 کاربر
خصوصيات استاندارد تگ های HTML

خصوصيات استاندارد تگ های HTML

  خصوصيات استاندارد تگ های HTML : در اين قسمت خصوصيات استاندارد تگ های HTML معرفی شده اند . اين خصوصيات در اکثر تگ های HTML مشترک بوده و دارای کاربرد يکسانی هستند .اين خصوصيات به دليل مشترک بود ...
ویژگی های عمومی در HTML

ویژگی های عمومی در HTML

ویژگی های عمومی در HTML ویژگی های عمومی (Global Attributes) در HTML  به شرح زیر میباشد. accesskey class contenteditable contextmenuelement dir draggable dropzone hidden id lang ...