Overflow

10 / 10
از 1 کاربر
خواص مربوط به سرریزی Overflow عناصر در CSS

خواص مربوط به سرریزی Overflow عناصر در CSS

خواص مربوط به سرریزی Overflow عناصر در CSS در این بخش از آموزش css ، ویژگی Overflow را آموزش میدهیم. در صورتی که محتوای یک عنصر سر ریز کند با این ویژگی میتوانید مشخص کنید که بعد از سرریز شدن چه ...