رکورد

10 / 10
از 1 کاربر
انواع داده و متغیر در SQL

انواع داده و متغیر در SQL

انواع داده و متغیر در SQL در این قسمت از آموزش sql ، انواع داده در اسکیوال را شرح میدهیم. انواع داده رشته ای  در اسکیوال : Character strings  این نوع فیلد برای نگ ...
SQL چیست ؟ (اس کیو ال چیست)

SQL چیست ؟ (اس کیو ال چیست)

  SQL چیست ؟ (اس کیو ال چیست) در مدل رابطه‌ای داده‌ها، زبان ساختارمند پرسش‌ها یا اس کیو ال یا سی کوال (Structured Query Language - SQL) زبانی است سطح بالا مبتنی بر زبان سطح پایین ...
فیلد identity در Sql

فیلد identity در Sql

فیلد identity در sql فیلد identity در sql به این معناست که به ازای هر رکوردی که در جدول وارد می کنیم ، فیلد identity شده ، به صورت اتوماتیک مقدار دهی خواهد شد و نمی توانیم این فیلد را مقدار ...
محدودیت Foreign Key در sql

محدودیت Foreign Key در sql

محدودیت Foreign Key , SQL FOREIGN KEY Constraint یا کلید خارجی در اس کیوال یک FOREIGN KEY یا کلید خارجی در اسکیوال ، در یک جدول به یک PRIMARY KEY در جدولی دیگر اشاره می کند. برای ارتباط بین ج ...
دستور ISNULL در اس کیو ال

دستور ISNULL در اس کیو ال

دستور ISNULL در sql از دستور ISNULL در اسکیوال زمانی استفاده میشود که شما میخواهید تمام فیلدهای null را در خروجی داشته باشید. مقدار null در اس کیو ال با space ' ' تفاوت دارد. ساختار دستور ...
دستور Create Index در sql

دستور Create Index در sql

دستور Create Index در sql از دستور Create Index در اسکیوال برای ايجاد انديس در ستون های جدول استفاده می شود .در يک جدول می توان برای يک يا چند ستون جدول انديس ايجاد کرد ، که اين انديس ها باعث با ...
مقدار Null در اس کیو ال

مقدار Null در اس کیو ال

مقدار Null در اس کیو ال در حالت کلی مقادیر ستون ها میتوانند مقدار null داشته باشند. زمانی که  یک ستون اختیاری باشد ، شما میتوانید مقدار Null در آن ذخیره کنید. اختیاری به این معنی که میتوانی ...
مفاهیم پایگاه داده

مفاهیم پایگاه داده

برای شروع آموزش sql ابتدا باید یک سری تعاریف و مفاهیم را در رابطه با پایگاه داده ، جدول ، فیلد و رکورد ، را آموزش دیده و سپس به سراغ موارد پیشرفته تر بروید. به طور خلاصه : مجموعه ای از جدوال پایگاه ...
تابع ISNUL در sql

تابع ISNUL در sql

تابع isNull در اسکیوال با تابع isNull در اسکیوال میتوان تعیین کرد که در صورتی که مقدار یک فیلد از رکورد برابر مقدار NULL بود ، خروجی به جای مقدار NUll ، چه مقدار دیگری شود. به این صورت که این تابع م ...
تابع First در sql

تابع First در sql

 تابع First در sql تابع First در اسکیوال مقدار اولين رکورد را در يک فيلد بر می گرداند . ترتيب در تابع first ، همان ترتیب قرار گيری رکوردها در جدول است . ساختار دستور first در sql به ص ...
توابع اس کیو ال

توابع اس کیو ال

در sql توابع کاربردی و پر استفاده ای برای کار با جداول ، فیلد ها و رکوردها وجود دارد. توابع آماده اس کیو ال در عین سادگی ، کاربردهای بسیاری دارند. امیدواریم این بخش از آموزش sql برای شما مفید باشد :