دستور Update در sql

دستور Update در اسکیوال برای تغيير اطلاعات موجود در يک فيلد و جايگزينی آن با يک مقدار جديد به کار می رود . ویرایش اطلاعات در بانک اس کیوال از جمله مهمترین اعمال هست که با استفاده از دستور Update امکان پذیر می باشد.

UPDATE table_name
SET column1=value, column2=value2,...
WHERE some_column=some_value

 برای ویرایش کردن بیش از یک فیلد به روش زیر عمل میکنیم:

Update  Person
Set Name = " bahar" , Family = " shokri" , id-number=" 11 "
Where  ID =3222

 برای ویرایش یک فیلد دستور زیر را مینویسیم :

Update Person 
Set Name =" Ali "
Where Name = " Ahmad "

Ferooz :
5 0
بسیار سایت خوب برای آموزش
مهسا :
1 0
خیلی سایت مفیدی هستش..دستتون درد نکنه
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن تماس :
*
نویسنده : بهاره شکری
تاریخ انتشار : 20/05/1392
تعداد بازدید : 53375
6 / 10
از 2 کاربر